Algemeen
Op deze website (www.vvjip.nl) van de Vereniging van Juridische Interim Professionals (VVJIP) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34244247 zijn de volgende regels (hierna genoemd “Disclaimer”) van toepassing. Wij verzoeken u deze Disclaimer goed te lezen.

Door deze website te bekijken en de daarop vermelde informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van deze website
De algemene informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De specifieke informatie over de bij de VVJIP aangesloten juridische interim professionals is samengesteld door de desbetreffende interim professional en komt geheel voor zijn of haar verantwoordelijkheid. Alle informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

De VVJIP en haar leden nemen alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is. Desondanks kan de VVJIP niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website.

Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt de VVJIP geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die sites door deze derden.

De VVJIP beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en volgens de daar geldende regelgeving. De VVJIP staat er niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze website vanuit andere locaties gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

De VVJIP kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendom
De VVJIP, respectievelijk haar leden, behouden zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de VVJIP of haar desbetreffende leden, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

On line communicatie
Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan de VVJIP te sturen. De VVJIP adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan de VVJIP of een van haar leden te sturen. Indien u daar niettemin voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De VVJIP en/of haar leden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief schade die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat of als gevolg van handelen/nalaten van haar leden. Onder andere aanvaardt de VVJIP geen aansprakelijkheid met betrekking tot (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld door de VVJIP dan wel haar leden, (iii) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan de VVJIP of aan u, (iv) het al dan niet functioneren van deze website (v) misbruik van de website,(vi) het verlies van gegevens, of (vii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en leden van de VVJIP.

Toepasselijk recht
Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
De VVJIP behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.